Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do pierwszej klasy  LSP, składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty do dnia 13 lipca 2021 r. Niezłożenie w podanym terminie, wymaganych dokumentów, skutkować będzie nieuwzględnieniem kandydata  w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym – brak na liście kandydatów przyjętych do pierwszej klasy LSP.

 

Projektowanie graficzne

Lp.

Kod kandydata
1 45 LSP
2 26 LSP
3 31 LSP
4 44 LSP
5 72 LSP
6 06 LSP
7 09 LSP
8 32 LSP
9 01 LSP
10 02 LSP
11 18 LSP
12 27 LSP
13 61 LSP
14 29 LSP
15 07 LSP
16 28 LSP
17 36 LSP
18 56 LSP
19 11 LSP
20 12 LSP
21 39 LSP
22 49 LSP
23 08 LSP
24

40 LSP 

 

 

 

Aranżacja wnętrz  

Lp.

Kod kandydata

1 20 LSP
2 42 LSP
3 65 LSP
4 04 LSP
5 13 LSP
6 14 LSP
7 30 LSP
8 41 LSP
9 23 LSP
10 34 LSP
11 47 LSP
12 67 LSP

 

 

 

Ceramika artystyczna

Lp. Kod kandydata
1 22 LSP
2 59 LSP
3 25 LSP
4 43 LSP
5 50 LSP
6 54 LSP
7 62 LSP
8 63 LSP 

 

 

 

Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka

Lp. Kod kandydata
1 60 LSP
2 53 LSP
3 19 LSP
4 66 LSP
5 03 LSP
6 71 LSP
7 73 LSP
8 24 LSP
9 58 LSP
10 33 LSP

 

  

 

Snycerstwo

Lp. Kod kandydata
1 16 LSP
2 69 LSP
3 55 LSP
4 68 LSP
5 74 LSP
6 05 LSP
7 38 LSP
8 46 LSP
9 51 LSP
10 64 LSP

 

Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie

Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do przyjęcia do pierwszej klasy  LSP, mogą ubiegać się o przyjęcie w przypadku zwolnienia miejsca w oddziale klasowym.

 

Lp. Kod kandydata
1 48 LSP
2 17 LSP
3 21 LSP
4 10 LSP
5 70 LSP
6 57 LSP
7 35 LSP
8 52 LSP
9 15 LSP

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2021

Drodzy Kandydaci!

Rozpoczynamy rekrutację do Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Zapraszamy na wirtualne konsultacje: możecie wysłać dowolne prace plastyczne na konsultacje@zsp.resman.pl, a nasi nauczyciele dokonają profesjonalnej korekty pod kątem przygotowania do szkoły. Szczegóły dotyczące niezbędnych dokumentów pojawią się w terminie pózniejszym.

Egzamin wstępny planowany jest na 21 maja 2021.
Zapraszamy!

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Liceum Sztuk Plastycznych odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz historia sztuki.

Uczeń w trakcie edukacji w szkole realizuje program jednej z niżej wymienionych specjalizacji:

* specjalność: techniki graficzne: specjalizacja: projektowanie graficzne, więcej…
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka,więcej…
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: snycerstwo, więcej…
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: ceramika artystyczna, więcej…
* specjalność: aranżacja przestrzeni: specjalizacja: aranżacja wnętrz, więcej…

Kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły dokonują wyboru specjalizacji poprzez numerację zgodnie ze stopniem zainteresowania:

1- specjalizacja pierwszego wyboru
2- specjalizacja drugiego wyboru
3- specjalizacja trzeciego wyboru
4- specjalizacja czwartego wyboru
5- specjalizacja piątego wyboru

REKRUTACJA

DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. P. MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE

Termin   Godziny
19.04.2021r. – 18.05.2021r.

Kandydaci do Liceum Sztuk Plastycznych składają dokumenty :

– wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy LSP

wraz z załącznikami

– 1 podpisane, aktualne zdjęcia /legitymacyjne/

– zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ust.2/

– zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.

9:00 – 14:00

21.05.2021r.

piątek

EGZAMIN PRAKTYCZNY dla kandydatów do pierwszej klasy LSP w formie stacjonarnej*

 

Kandydaci biorący udział w egzaminie wstępnym są zobowiązani do posiadania następujących materiałów:

– farby plakatowe lub tempery

– pędzle, pojemniki na wodę

– ołówki lub węgle

– narzędzia do modelowania, np. nożyk, szpatułka lub typowe narzędzia do modelowania gliny 

 

Od godziny 8:00

26.05.2021r.

środa

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy LSP. 14:00

do 13 lipca 2021r.

wtorek

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do pierwszej klasy  LSP, składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egz. ósmoklasisty. Niezłożenie w podanym terminie, wymaganych dokumentów, skutkować będzie nie uwzględnieniem kandydata  w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym – brak na liście kandydatów przyjętych do pierwszej klasy LSP. 15:00

Uwaga!

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

•     osobiście w sekretariacie szkoły ul. Staszica 16 A  w podanych wyżej godzinach i z zachowaniem reżimu sanitarnego

•     przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły tj. Zespół Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie, ul. Staszica 16A   35-051 Rzeszów

•       skanem na podany adres mailowy: rekrutacja@zsp.resman.pl

Pliki dokumentów należy przesyłać w formie wyłącznie skanów, nie zdjęć!

w temacie maila, należy wpisać: nazwisko i imię kandydata oraz dopisać REKRUTACJA 

 

Prosimy o dokładne  i czytelne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz terminowe ich dostarczenie.

Dokumenty przesyłane pocztą tradycyjną prosimy odpowiednio wcześnie wysłać, tak aby zostały dostarczone najpóźniej 19.05.2021 r.

 

Do dnia 20 maja 2021 każdy kandydat otrzyma kod na podany adres e-mail. Kandydaci zostaną podzieleni na grupy i zajmą stanowiska egzaminacyjne zgodne z otrzymanym kodem.

Przed egzaminem zostanie ustalony harmonogram egzaminu według grup. Każda część praktyczna będzie trwała godzinę oraz będą ustalone przerwy. Kandydaci otrzymają mailowo informacje na temat godziny rozpoczęcia i numeru sali egzaminacyjnej do dnia 20 maja 2021. Harmonogram zostanie również umieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

14 lipca 2021r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy LSP. 14:00  

 

* dopuszcza się możliwość zmiany w harmonogramie, jeżeli zmianom ulegną podstawy prawne, dotyczące rekrutacji  do liceum sztuk plastycznych.  

Dokumenty do pobrania: 

 

POLICEALNA SZKOŁA PLASTYCZNA

INFORMACJE O REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PODANIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY
SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Egzamin wstępny będzie składał się z 2 części: praktycznej i teoretycznej

Część praktyczna:
wykonanie zadanych prac w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.
Część teoretyczna:
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuki związanych z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia. Na egzamin wstępny kandydaci powinni zabrać ze sobą:
rysunek – ołówki, gumkę do mazania

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W dwuletniej Policealnej Szkole Plastycznej odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych:
rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz historia sztuki. Uczeń w trakcie edukacji w szkole realizuje program jednej z niżej wymienionych specjalizacji:

projektowanie graficzne, więcej…
kowalstwo artystyczne i metaloplastyka
, więcej…

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek do 2-letniej Policealnej Szkoły Plastycznej: word, pdf

ABSOLWENT SZKOŁY uzyskuje tytuł PLASTYKA w wybranej specjalizacji

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA !!!

Skip to content