Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2023-2024

DLA UCZNIÓW ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO PIĘCIOLETNIEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Egzamin wstępny 7 czerwca 2023 r. (środa) godz. 8:00

                                                                    

NA KIERUNKI:

* projektowanie graficzne, więcej…
kowalstwo artystyczne i metaloplastyka,więcej…
* snycerstwo, więcej…
ceramika artystyczna, więcej…
* aranżacja wnętrz, więcej…

                                                                       Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

                                            do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2023/2024

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym

(w przypadku wolnych miejsc na dane specjalizacje)

 

1.

 

Złożenie wniosków o przyjęcie
do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami

od 15.05 2023 r.

do 31.05.2023 r. godz. 15:00

 

 

od 25.07.2023 r.

od 26.07.2023 r. godz. 15:00

 

 

2.

 

Podanie harmonogramu egzaminu wstępnego (harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły)

 

05.06.2023 r. godz.15:00 —-

 

3.

 

Przeprowadzenie egzaminu wstępnego

 

 

07.06.2023 r. godz. 8:00

 

 

27.07.2023 r.

 

4.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wstępnego

 

16.06.2023 r. godz. 15:00

28.07.2023 r.

godz. 14:00

 

5.

 

Składanie  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty

 

od 23.06.2023 r. do10.07.2023 r. godz. 15:00 —-

 

6.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia na dane specjalizacje

 

12.07.2023 r. godz. 15:00

 

31.07.2023 r.

 

 

 

 

7.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty, o ile nie zostały  złożone  w terminie jak w pkt.5

 

od 13.07.2023 r.

do 21.07.2023 r.

godz. 15:00

od 03.08.2023 r. do 10.08.2023 r.

 

8.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

24.07.2023 r. godz. 12:00

11.08.2023 r.

godz. 12:00

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły wydrukowany z elektronicznego systemu Nabór wraz z załącznikiem wyboru specjalizacji (pobierz).
 • 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne opisane czytelnie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum sztuk plastycznych (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2).   wzór zaświadczenia
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie szkoły ul. Staszica 16 A w godzinach 9 – 15
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły tj. Zespół Szkół Plastycznych
  im. P. Michałowskiego w Rzeszowie, ul. Staszica 16A 35-051 Rzeszów

Prosimy o dokładne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz terminowe ich dostarczenie.

Dokumenty przesyłane pocztą tradycyjną prosimy odpowiednio wcześniej wysłać, tak, aby zostały dostarczone najpóźniej 31.05.2023 r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły w załączniku wyboru specjalizacji wskazuje preferowaną specjalizację, według stopnia zainteresowania poszczególnymi kierunkami. Kandydat wybiera specjalizację pierwszego oraz drugiegotrzeciego wyboru, poprzez dokonanie wpisu cyfr odpowiednio 1, 2 i 3. Pierwszy wybór oznacza, że ta specjalizacja jest przez danego kandydata preferowana.

Np.

Specjalizacja:

2 snycerstwo,
  ceramika artystyczna,
3 aranżacja wnętrz,
1 projektowanie graficzne,
  kowalstwo artystyczne i metaloplastyka,

 

Załącznik wyboru specjalizacji

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023\2024 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE POPRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY!

(przekierowanie na stronę Aplikacji Nabór zostanie udostępnione w chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych)

 

Przed egzaminem zostanie ustalony harmonogram egzaminu według grup. Każda część praktyczna będzie trwała 60 min., pomiędzy każdą częścią będą ustalone przerwy. Harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 05.06.2023 r. godz. 15.00.

EGZAMIN PRAKTYCZNY dla kandydatów do pierwszej klasy LSP odbywa się w formie stacjonarnej.

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KAŻDEGO Z EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA  AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.

Kandydaci biorący udział w egzaminie wstępnym są zobowiązani do posiadania następujących materiałów:

– farby plakatowe lub tempery lub akryle;

– pędzle, pojemniki na wodę, paleta;

– ołówki lub węgiel prasowany, gumka do mazania;

– narzędzia do modelowania, np. nożyk, szpatułka lub typowe narzędzia do modelowania gliny.

 

Egzamin obejmuje:

Część I:

 • rysunek – temat: martwa natura, czas trwania – 60 minut, format A3
 • malarstwo – temat: praca z wyobraźni na zadany temat (np. Moja ulubiona pora roku), czas trwania – 60 minut, format A3
 • kompozycja przestrzenna z elementami studium z natury – rzeźba
  w glinie, czas trwania – 60 minut

Kryterium oceniania:

Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

– poprawność kompozycji zadanego tematu,

– zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także – w malarstwie – koloru),

– różnorodność środków ekspresji plastycznej.

 

rysunek – maks. 50 pkt.

malarstwo – maks. 50 pkt.

kompozycja przestrzenna – maks. 50 pkt.

 

Część II:

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie zainteresowania wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kultury – maks. 50 pkt.

 

Kryterium oceniania:

wykazanie się znajomością zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej.

 

Wybrane zagadnienia do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Rodzaje sztuk plastycznych – podział na dziedziny, dyscypliny.
 2. Chronologia dziejów sztuki – epoki, style, kierunki.
 3. Najważniejsze muzea i galerie w Polsce i na świecie.
 4. Twórczość artystów polskich: Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej, Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, Zdzisława Beksińskiego.
 5. Twórczość artystów obcych: Wita Stwosza, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rembrandta van Rijn, Petera Paula Rubensa, Francisca Goyi, Clauda Moneta, Vincenta van Gogha, Pabla Picassa, Andy ‘ego Warhola.

 

Kryterium zakwalifikowania się na wybraną specjalizację jest wynik egzaminu wstępnego. O zakwalifikowaniu się na wybraną specjalizację pierwszego wyboru decyduje ilość punktów uzyskana w czasie egzaminu wstępnego, minimum 155 punktów w 200 punktowej skali (50 pkt z każdej części egzaminu). W przypadku mniejszej liczby osób z wysokim wynikiem egzaminu wstępnego dopuszcza się możliwość zakwalifikowania osób z kolejnych deklarowanych wyborów, np. osoby, które nie dostały się na specjalizację pierwszego wyboru z powodów organizacyjnych, a mają wysoki wynik, mogą dostać się na drugą deklarowaną specjalizację, w następnej kolejności zakwalifikują się osoby z niższym wynikiem egzaminu. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsc na danej specjalizacji, a równych wynikach egzaminu wstępnego u kilku kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria: na projektowaniu graficznym i aranżacji wnętrz w pierwszej kolejności brany jest wynik egzaminu wstępnego z rysunku, w dalszej kolejności z malarstwa i rzeźby; dla ceramiki artystycznej, snycerstwa oraz kowalstwa artystycznego i metaloplastyki głównym kryterium jest ocena z rzeźby, a w dalszej kolejności rysunek i malarstwo.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego, w terminie do 10.07.2023 r., składają oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  oryginał lub kopię zaświadczenia OKE o wynikach egz. ósmoklasisty oraz pozostałe dokumenty (kartę deklaracji wyboru fakultetu wychowania fizycznego, deklarację wyboru zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym).

Lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia na dane specjalizacje zostanie ogłoszona dnia 12.07.2023 r.

W terminie do 21.07.2023 r. godz. 15.00 wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy LSP zostanie ogłoszona do 24 lipca 2023 r.godz. 12.00

 

Skip to content