Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

POCZĄTEK
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych powstało w 1945 roku w Sędziszowie Małopolskim. W pierwszych latach szkoła nosiła nazwę Miejska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego powołana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na wniosek ówczesnych władz miasta Sędziszowa Małopolskiego. Inicjatorem i założycielem placówki był:
artysta-malarz mgr Adam Hannytkiewicz, który został mianowany przez władze resortu kultury jej pierwszym dyrektorem.
W 1947 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki szkoła zostaje przemianowana na Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych. Pierwszymi specjalnościami kształcenia była metaloplastyka oraz koronkarstwo.
Z dniem 1 września 1964 roku otwarto nowy dział zawodowy – zabawkarstwo, które w 1970 roku przekształcono na nową, bardziej wszechstronną specjalność „formy użytkowe”. Od 1967 roku szkoła otrzymała nazwę Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.

PRZENIESIENIE DO RZESZOWA
W 1977 roku decyzją władz szkoła zostaje przeniesiona do Rzeszowa, do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Staszica 16A. Tu rozpoczyna się drugi etap tworzenia i rozwoju szkoły w nowym środowisku. Kolejne lata to dostosowywanie i doskonalenie bazy dydaktycznej, specyficznej dla szkoły artystycznej.
W 1983 roku oddano do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych, ze specjalistycznymi pracowniami do nauki metaloplastyki, form użytkowych, a później wystawiennictwa i snycerstwa. Powstają nowe pracownie do nauki rysunku i malarstwa, rzeźby, pracownie językowe. Na bieżąco dostosowywana jest baza dydaktyczna niezbędna dla wymogów kształcenia i rozwoju szkoły.
Wraz z wprowadzeniem reformy systemu oświaty, reformie ulega też szkolnictwo artystyczne. Od września 1999 roku obok 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych zostaje utworzona 6 – letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych dla absolwentów szkół podstawowych.
Od 1 września 2001 roku powołane jest 4 – letnie Liceum Plastyczne dla absolwentów gimnazjów.
Ludźmi najbardziej zasłużonymi dla tworzenia i rozwoju szkoły byli jej kolejni dyrektorzy:
– mgr Walerian Bulfan,
– mgr Kazimierz Mierczyński,
– mgr Izydora Czechowska,
– mgr Piotr Panek, 
– mgr Stefan Miłoś,
– mgr Piotr Budziński,
– mgr Roman Barszczowski.
1 września 2003 rok to kolejny etap rozwoju szkoły. Na bazie istniejących szkół tworzony jest Zespół Szkół Plastycznych, w którym na funkcję dyrektora powołany został mgr Lucjan Oliwiński. Skład pozostałej kadry kierowniczej to: z-ca dyrektora – mgr Janina Kocój, kierownik pracowni ćwiczeń praktycznych – mgr Piotr Budziński, kierownik internatu – mgr Maria Korba.
Od 1 września 2004 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, którym został mgr Zenobiusz Kajda.
W lutym 2006 r. powołano mgr Jacka Kawałka – na nowo utworzone stanowisko wicedyrektora ds. artystycznych, a kierownikiem sekcji ćwiczeń praktycznych został mgr Marcin Rut.
1 września 2006 r. przyniósł kolejne zmiany personalne w Zespole Szkół Plastycznych – stanowisko wicedyrektora do spraw pedagogicznych objęła mgr Maria Miśkiewicz, a funkcję kierownika Internatu – mgr Bożena Hoszko.

Skip to content