SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
ZASIŁKI, STYPENDIA, WYPRAWKA


Wyprawka szkolna 2019/20
Stypendia za osiągnięcia artystyczne - pobierz
Program Stypendialny Miasta Rzeszowa - Primus inter pares


wnioski i załączniki do wniosków

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: bip.erzeszow.pl lub www.rzeszow.pl

wniosek

Stypendium szkolne

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.); obecnie wynosi ona 514 zł netto. W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą się ubiegać:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
- zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów
Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel. 178754639.

Termin i sposób załatwienia
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu. Szczegółowe informacje oraz wnioski na stronie internetowej: bip.erzeszow.pl, zakładka: edukacja - wydział edukacji oddział stypendiów.
Stypendium "Nie Zagubić Talentu"

Program stypendium

wniosek o przyznanie stypendium

wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej

wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu osób

Zasiłek szkolny

Warunki
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, - dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Miejsce złożenia dokumentów
Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a.

Termin i sposób załatwienia
O zasiłek szkolny można ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Inne informacje
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje oraz wnioski na stronie internetowej: bip.erzeszow.pl, zakładka: edukacja - wydział edukacji – oddział stypendiów.


Wniosek - Stypendium w zakresie twórczoœci artystycznej pobierz

© 2009  Copyright by ZSP