SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
MATURA 2020

WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO - CZERWIEC 2020R
Szanowni Maturzyści

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 w trakcie egzaminów maturalnych obowiązywać będą obostrzenia sanitarne określone przez MEN, CKE i GIS. Sytuacja ta wymaga od wszystkich przestrzegania i stosowania się do poniższych zaleceń:

1.Na egzamin maturalny przychodzą zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Na egzamin, nie mogą stawić się osoby, które objęte są kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, przebywają w domu z osobą będącą na kwarantannie lub izolacji.
3. Do szkoły należy przyjść w maseczkach.
4. Przed wejściem do szkoły lub sali egzaminacyjnej należy zachować bezpieczną odległość od siebie (od 1,5 m do 2 m) dezynfekować ręce oraz zakrywać usta, nos (używając maseczek). Środki dezynfekujące zabezpiecza szkoła.
5. W trakcie egzaminu możliwe jest korzystanie wyłącznie z własnych przyborów: długopisów (czarnych), linijki, cyrkla, kalkulatorów prostych.
6. Nie ma możliwości pożyczania przyborów od innych zdających.
7. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).
8. Wszystkie rzeczy osobiste należy pozostawić w wyznaczonych salach.
9. Na teren szkoły nie powinny być wnoszone zbędne rzeczy, w tym książki, telefony komórkowe, maskotki
10. W pierwszym dniu egzaminu zostaną rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia i peselem. Należy sprawdzić ich poprawność z dowodem osobistym (który, każdy zdający musi mieć ze sobą).
11. Naklejki służą do kodowania arkuszy maturalnych, dlatego należy je przynosić na każdy egzamin.
12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej należy zachowywać właściwe odległości od siebie (co najmniej 1,5 m), oraz zakrywać usta, nos.
13. Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości, należy zachować wówczas co najmniej 1,5 m dystansu.
14. Każdy ma obowiązek zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
15. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej należy ponownie zakryć usta i nos kiedy:
- zdający wychodzi do toalety,
- podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez zdającego pytania,
- zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przez członków komisji.
16. Jeżeli zdający uzna to za stosowne może zakrywać usta i nos także w trakcie egzaminu.
17. Jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zakrywać ust i nosa maseczką, może nosić przyłbicę.
18. Korzystając ze słowników każdy dezynfekuje ręce przed i po użyciu pomocy.
19. Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w miejscach do tego wyznaczonych.
20. Przed każdym egzaminem zdający ma obowiązek sprawdzić w której sali został wyznaczony jego egzamin.
21. Zdający piszący egzamin o godz. 9:00 przychodzą do szkoły na godz. 7:45, natomiast piszący o godz. 14:00 przychodzą do szkoły o godz. 12:45, stawiając się wyłącznie w miejscach wskazanych przez dyrekcję.
22. Przy wejściu do szkoły jak również w każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny płyn dezynfekcyjny z którego każdy ma obowiązek korzystać.
23. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi. Zgłaszający zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice (prawni opiekunowie) odpowiednie służby m.in. sanepid.
24. W szkole nie powinno używać się telefonów komórkowych.
25. Zdający proszeni są o unikanie tworzenia się grup uczniowskich przed szkołą, salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
26. Wszyscy zdający proszeni są o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w odniesieniu do koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej MEN, CKE, OKE Kraków na której na bieżąco są udostępniane wszystkie najważniejsze informacje.


HARMONOGRAM CZĘSCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO CZERWIEC 2020 DLA UCZNIÓW pobierz

WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO - CZERWIEC 2020 - pobierz


1. Deklaracja maturalna
Uzupełnioną deklarację należy uzupełnić i dostarczyć wychowawcy klasy do 30 września 2019 r.

2. Terminy egzaminów w 2020 roku (str. 5) - www.cke.pl

3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2020 (str. 3) - www.cke.pl

4. Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020
w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku - www.cke.pl

5. Komunikat o egzaminie z informatyki 2020 - www.cke.pl

6. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - www.cke.pl

7. Harmonogram egzaminu dyplomowego - kody pobierz
© 2009  Copyright by ZSP